Každá KRITIKA  má ponúknuť a obsahovať RIEŠENIA

Tu nájdete zoznam a znenie niektorých konkrétnych protikorupčných riešení, ktorých som autorom.

Mnohé z nich je možné predložiť v ktorejkoľvek samospráve na území Slovenska. Preto prosím neváhajte a podeľte sa s nimi. Rád pomôžem pri ich ďalšej úprave a implementácií podľa špecifických miestnych potrieb. Stiahnuť kompletné znenie v pdf formáte je možné kliknutím na modré tlačídlo.

 

Návrh rokovacieho poriadku, ktorý bráni náhlym personálnym a finančným zmenám bez toho, aby prešli riadnym prípravným a schvaľovacím procesom, cez komisie a bez zapojenia občanov (predložil som martinskému zastupiteľstvu 18.12.2017). 

Dôvodová správa k predkladanej zmene:

Účelom zvyčajného procesu prípravy materiálov na rokovanie zastupiteľstva tak ako je to zakotvené v rokovacom poriadku je, aby materiál prejednávaný v bodoch zastupiteľstva prešiel všetkými prípravnými procesmi ako napríklad prerokovaním v poslaneckých kluboch, prerokovaním na zasadnutí mestskej rady, pripomienkovaním príslušných komisií a občanov. Cieľom transparentných a demokratických princípov by mala byť snaha neobchádzať tento prípravný proces až na výnimky kedy by mohlo dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti občanov mesta, alebo hrozia mestu značné hospodárske škody. Tento návrh doplnenia rokovacieho poriadku sa textáciou opiera o textáciu, ktorá upravuje proces skráteného legislatívneho konania Národnej rady...


Návrh konkrétnych 44 protikorupčných opatrení pre mesto Martin (predložil som martinskému zastupiteľstvu 22.4.2016).


Návrh všeobecne záväzného nariadenia o hlasovaniach a prieskumoch verejnej mienky


§1

Základné ustanovenia

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je prehĺbiť priamu miestnu demokraciu, a to posilnením rozhodovacích možností a zapájania verejnosti do chodu a spravovania samosprávy. Posilnenie účasti verejnosti na rozhodovaní o veciach týkajúcich sa činnosti samosprávy rôznymi formami hlasovania obyvateľov celej samosprávy alebo jej príslušných častí.

2) Predmetom tohto nariadenia je úprava jednotlivých foriem a fáz hlasovania a jeho záväznosť.


Návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia upravujúci metodiku, pravidlá a podmienky poskytovania/prideľovania dotácií a grantov (predložil som martinskému zastupiteľstvu 21.4.2016)


Transparentná mediálna politika mesta Martin - odporúčania (predložil som martinskému zastupiteľstvu 4.7.2016)

1. vytvoriť Masmediálnu radu

2. vytvoriť Pravidlá mediálnej politiky

3. zaviesť protransparentné opatrenia

4. vytvoriť Etický kódex mestských médií

5. vytvoriť Etický kódex využívania mediálneho priestoru plateného mestom

Význam: Zachovanie plurality a verejnoprávnosti mediálneho priestoru plateného mestom Martin....


Návrh protikorupčných nástrojov pre Ulanbátar, hlavné mesto Mongolska (júl 2014)


Záverečná správa z protikorupčného auditu Ulanbátaru (júl 2014)


Návrh pokračovania projektu Transparentné mesto II. pre mesto Martin

Tento návrh rozpočtu na rok 2014 (celý v pôvodnom znení v prílohe) mestské zastupiteľstvo v Martine neschválilo na riadnom novembrovom zasadnutí v roku 2013. Mal ďalej otvárať mesto formou participácie občanov a ich zapájania do rozhodovania o rozpočte mesta a mestských častí. Následne som na vlastnú žiadosť 2. decembra 2013 podal výpoveď a pokračoval v ďalej presadzovaní protikorupčných opatrení a nástrojov na presadzovanie verejného záujmu v spolupráci s medznárodnými, ale aj slovenskými inštitúciami a organizáciami po celom svete.

SMS Infokanál – moderná služba, ktorou mesto komunikuje s obyvateľmi mesta. Mesto Martin v spolupráci s mobilným operátorom vyvinulo novú službu IAS (inteligentný adresovací systém), ktorá umožňuje obojsmernú komunikáciu. Keďže mesto Martin nemá funkčný mestský rozhlas v prvom rade SMS infokanál zabezpečuje krízovú komunikáciu. Zároveň mesto prostredníctvom tejto služby informuje celoplošne o výstrahách Slovenského hydrometeorologického ústavu pre okres Martin, podujatiach mesta (kultúrne a spoločenské, pamätné, športové), službách mestskej karty, ale aj lokálne o službách ako zber veľkokapacitného odpadu, či zmeny v harmonograme vývozu komunálneho odpadu, o uzávierkach komunikácií, činnosti výborov mestských častí a podobne. Novou funkciou, ktorú okrem zvýšenej spoľahlivosti prináša IAS je aj možnosť komunikácie smerom od občana na mesto, funkcionality, ktorá je nevyhnutnou súčasťou CALL CENTRA. Ďalšou nadstavbou je aj možnosť vykonávať ankety, či už celoplošne, alebo len v jednotlivých mestských častiach na základe potrieb mesta, vrátane výborov mestských častí. Možnosť vykonávania ankiet formou SMS, ktorá je ekonomiky výhodnejšia v porovnaní napríklad s EPVM, sa na základe návrhu Komisie EPVM stala súčasťou VZN č. 93 o elektronickom prieskume verejnej mienky. Zvýšné náklady sú spojené s narastajúcim počtom užívateľov služby a s vyšším využívaním služby mestom a občanmi.


Nosné oblasti volebného programu na post primátora/starostu


Protikorupčný balíček pre aktivistov a samosprávy 1


Protikorupčný balíček pre aktivistov a samosprávy 2


Protikorupčný balíček pre aktivistov a samosprávy 3


Otvorený list poslancom mestského zastupiteľstva v Martine (28. 11. 2016)

Vážení členovia poslaneckého zboru,

program novembrového zasadutia mestského zastupiteľstva obsahuje hneď niekoľko bodov, ktoré z pohľadu ochrany verejného záujmu, otvorenosti a transparentnosti vnášajú závažné otázniky ohľadom spôsobu, akým sa k jeho príprave a priebehu postavilo mesto Martin.... (kompletné znenie v prílohe)