VOLEBNÝ PROGRAM


1) SLUŠNÉ MESTO INFORMUJE A VŤAHUJE OBČANOV DO DIANIA

-      COWORKING SPACE/ZASADAČKA pre všetkých v budove Millénia

-      INFORMAČNÉ A ROZVOJOVÉ CENTRUM na prízemí budovy Millénia

-      KANCELÁRIA PRIMÁTORA v centre mesta otvorená občanom

-      TRANSPARENTNÉ ÚČTY pre mesto a jeho organizácie priamo na stránke mesta

-      KAŽDÝ ROK DO SCHRÁNKY BLOČEK OD MESTA s jasne viditeľnými výdavkami na obyvateľa podľa hlavných oblastí (odpad, doprava, školstvo, sociálne služby, šport, kultúra, chod úradu, chod zastupiteľstva…)

-      nezávislý tím HODNOTY ZA PENIAZE, ktorý preverí efektívnosť úradu a organizácií mesta

-      obnovím DNI MESTSKÝCH ČASTÍ

-      zavediem DNI OTVORENÝCH DVERÍ nielen na úrade, ale aj v mestských organizáciách

-      ZVEREJNENÝ PROGRAM PRIMÁTORA a VICEPRIMÁTORA

-      umožním POSLANECKÝ PRIESKUM na úrade alebo v organizáciách mesta, ak oň požiadajú aspoň dvaja poslanci

-      zavediem ŠTATÚT MIMORIADNEJ OBČIANSKEJ KONTROLY ÚTVAROM HLAVNÉHO KONTROLÓRA na úrade alebo v mestskej organizácii, ak oň požiada aspoň 5 obyvateľov

-      ZVEREJNENÉ VÝKAZY SLUŽOBNÝCH CIEST zamestnancov mesta, mestských organizácií a poslancov

-      VRÁTIŤ OBČANOV DO ROKOVACIEHO PORIADKU zastupiteľstva a komisií

-      STOP NETRANSPARENTNÝM PERSONÁLNYM, MAJETKOVÝM A ROZPOČTOVÝM ZMENÁM v rokovacom poriadku zastupiteľstva cez mimoriadne body, čo znamená bez riadneho prerokovania komisiami a radou mesta a bez možnosti pripomienkovania občanmi

-      ODBORNÍCI V KOMISIÁCH zastupiteľstva (odborníci/poslanci = 50 na 50)

-      OTVORENÁ MESTSKÁ RADA a KOMISIE

-      VEREJNOPRÁVNOSŤ MÉDIÍ financovaných mestom (pravidelné diskusie, investigatívne relácie a formáty)

-      MASMEDIÁLNA RADA (poslanci + odborníci) bude strážiť vyváženosť naprieč názorovým a politickým spektrom v mestom platenom priestore

-      ETICKÝ KÓDEX MEDIÁLNEHO PRIESTORU plateného mestom

-      JASNÉ OZNAČOVANIE INZERCIE platenej mestom a jeho oganizáciami

-      ZROVNOPRÁVNIŤ poplatok za psa pre rodinné domy a byty (16 eur/ročne) 


2) ZELENÉ A ZDRAVÉ MESTO

Mesto má ísť VZOROM. A preto mesto a jeho organizácie sa ZAVIAŽU:

-      nakupovať už len ELEKTROMOBILY

-      vybudovať na svojich budovách ZELENÉ STRECHY, ZÁHRADY A JEDLÉ PARKY

-      na svojich pozemkoch ZADRŽIAVAŤ DAŽĎOVÚ VODU

-      využívať NÁKLADNÉ BICYKLE

-      RECYKLOVAŤ VŠETOK odpad

-      používať výrobky z RECYKLOVATEĽNÝCH, KOMPOSTOVATEĽNÝCH a ekologicky UDRŽATEĽNÝCH materiálov

-      preferovať EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

-      nakupovať ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

-      budovať ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIÍ

-      PREFEROVAŤ v súťažiach dodávateľov služieb na BEZEMISNÝCH VOZIDLÁCH

-      PREFEROVAŤ v súťažiach dodávateľov služieb využívajúcich EKO OBALY 

PODPORA ZELENÝCH RIEŠENÍ:

-      parkovanie ZADARMO pre bezemisné automobily

-      VJAZD NA PEŠIU ZÓNU pre bezemisné taxíky v nočných hodinách

-      poskytovatelia služieb využívajúci elektromobilitu budú PREFEROVANÍ v súťažiach mesta (napr. prenájom parkovacích miest  - stojísk pre taxíky, prepravné služby a pod.)

-      trhy a mestské akcie už len s EKO OBALMI!

-      MESTSKÁ NABÍJACIA SIEŤ PRE ELEKTROMOBILY 

Zriadim funkciu HLAVNÉHO ZÁHRADNÍKA, ktorý bude odborne garantovať údržbu a všetky zásahy do zelene v meste a vytvorí strategický materiál, ktorý bude garantovať, že Martin bude ZELENÉ MESTO. 

 
 

Ako odvážne rozhodnutia pre 40 rokmi pomohli Amsterdamu:

 

3) SMART CITY 

-      ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA úradu s občanmi cez mail a schránku na slovensko.sk (STOP PAPIEROVÝM OBÁLKAM a ČAKAČKÁM na pošte)

-      ELEKTRONICKÝ OBČIANSKY PREUKAZ INTEGROVANÝ do služieb úradu vrátane elektronického podpisu a bezpečnej identifikácie občana

-      ZVEREJŇOVANIE všetkých dokumentov z chodu úradu (smernice, porady…)

-      ONLINE GPS MONITORING služobných vozidiel mesta a jeho organizácií na stránke mesta

-      ONLINE MONITORING OVZDUŠIA na stránke mesta a v aplikáciách

-      ONLINE MONOTORING KVALITY VODY vo verejnej sieti na stránke mesta a v aplikáciách

-      SHARED ECONOMY – ZDIEĽANÁ EKONOMIKA zdrojov mesta a jeho organizácií (vozový park, hmotný majetok)

 

4) DOBROVOĽNÍCTVO A DOTÁCIE

-      mestský portál PLÁŠŤ SVÄTÉHO MARTINA, kde sa navzájom nájdu, tí čo chcú niečo darovať s tými, čo vedia priložiť ruku k dielu a s tými, ktorým sa dobrovoľnícka pomoc v našom meste zíde (príklad? zvyšné vedro farby + dobrovoľníci = vymaľovaná trieda v škôlke)

-      JASNÉ A NA ROKY DOPREDU ZADEFINOVANÉ PRAVIDLÁ PRE DOTÁCIE, aby kluby a organizácie dokázali plánovať svoju činnosť a rozvoj. Aby neboli odkázané na lobbing medzi poslancami.

-      VEREJNÉ HODNOTENIE ŽIADATEĽOV o DOTÁCIE

-      GRANTY PRE KOMUNITNÉ PROJEKTY DO 5000 EUR v trvaní do troch rokov s HLASOVANÍM OBYVATEĽSTVA

-      TRANSPARENTNÉ VYUŽITIE A ZÚČTOVANIE DOTÁCIÍ A GRANTOV nad 1500 EUR

-      PARTICIPATÍVNY ROZPOČET v mestských častiach formou SMS HLASOVANIA každý rok, v ktorom obyvatelia mestskej časti rozhodnú o využití 20% z rozpočtu mestskej časti

-      PARTICIPATÍVNY ROZPOČET mesta formou PRIAMEHO ZAPOJENIA a HLASOVANIA OBČANOV

 

5) ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ

-      ZDRAVŠIE STRAVOVANIE v školských a predškolských jedálňach a bufetoch

-      STOJANY NA BICYKLE, masívna inštalácia na školách a škôlkach

-      SÚŤAŽE A KURZY KRITICKÉHO MYSLENIA v školských a predškolských zariadeniach

-      SÚŤAŽE A KURZY FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v školských a predškolských zariadeniach

-      ZROVNOPRÁVNENIE ŠTÁTNYCH A NEŠTÁTNYCH ŠKÔL pri prerozdeľovaní rozpočtu a príspevkov na žiaka

 

6) DOPRAVA

-      MESTSKÝ BIKE SHARING = ZDIEĽANÉ BICYKLE

-      na ZDIEĽANÉ BYCIKLE 5% z ročného rozpočtu na MHD (strata vo verejnom záujme)

-      MESTSKÝ CARSHARING a CARPOOLING pre obyvateľov, ale aj inštitúcie a organizácie sídliace v meste Martin

-      BEZEMISNÉ AUTOBUSY MHD

-      NEZÁVISLÝ AUDIT A OTVORENÁ SÚŤAŽ prevádzkovateľa MHD

-      REFERENDUM O BEZPLATNEJ MHD v roku 2019

-      VÝCHODNÝ OBCHVAT do roku 2024

-      KRUHOVÉ KRIŽOVATKY na hlavných ťahoch cez mesto

 

7) ODPAD

-      NEZÁVISLÝ AUDIT A OTVORENÁ SÚŤAŽ dodávateľa služieb odpadového hospodárstva

-      KAMPANE a VZDELÁVANIE na školách, v kluboch seniorov

-      SMART KONTAJNERY šetriace náklady na vývoz odpadu

-      PODZEMNÉ KONTAJNERY na sídliskách

-      KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE

-      CENOVÉ ZVÝHODNENIE RECYKLÁCIE až do výšky 3-násobku oproti neseparovanému zberu 

 

8) BÝVANIE

-      NAJSKÔR DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, až potom výstavba

-      PPP PROJEKTY BYTOVEJ VÝSTAVBY – partnerstvo mesta so súkromným sektorom = výstavba stoviek nízkonákladových bytov s kontrolovaným nájmom

-      stratégia SOM HRDÝ NA SVOJE MESTO ako prevencia odlivu občanov a znižovaniu počtu obyvateľov. Mesto má byť vzorom, ktorý priťahuje a ku ktorému sa jeho obyvatelia hrdo hlásia.

 

9) MESTSKÁ POLÍCIA

-      PREVENCIA NA PRVOM MIESTE PRI KAŽDOM KROKU!

-      EKO JEDNOTKA - špecialisti, ktorí budú kontrolovať správne nakladanie s odpadom, recykláciu a čierne skádky

-      CYKLO JEDNOTKA - špecialisti na bezpečnosť na cyklotrasách + Kurzy defenzívnej jazdy bezplatne už pri kúpe bicykla

-      ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU do mestských častí

 

10) CENTRUM NÁRODNEJ KULTÚRY SLOVÁKOV

-      VÄČŠIA FINANČNÁ PODPORA zo strany štátu pre starostlivosť o Národný cintorín a ďalšie kultúrne pamiatky na území mesta

-      MÚZEUM MARTINA

-      TURISTICKÁ VIACJAZYČNÁ APLIKÁCIA pre smartfóny, ktorá každého prevedie po najznámejších pamiatkach a významných miestach aj s výkladom

-      PREMIESTNENIE MINISTERSTVA KULTÚRY do Martina

 

11) MESTSKÁ KARTA

-      INTEGROVANÝ DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM V ŠKOLÁCH, ktorý upozorní rodiča prostredníctvom mailu alebo SMS, ak dieťa nepríde do školy

-      OBJEDNÁVKOVÝ OBEDOVÝ SYSTÉM v školách pod dozorom alebo kontrolou rodiča

-      ELEKTRONICKÁ PEŇAŽENKA/PLATOBNÁ KARTA MASTERCARD pre deti s voliteľným denným limitom pod dohľadom rodiča

-      NAŠTARTOVAŤ SYSTÉM KLUBOVÝCH ZLIAV A VÝHOD PODPORUJÚCI LOKÁLNYCH PODNIKATEĽOV